Ik werk onder andere voor:

GHOR Kennemerland
Preventieve psychosociale consulten

Voor de veiligheidsregio Kennemerland ben ik ingezet om operationeel leidinggevende van de GHOR (telefonische) psychosociale consulten aan te bieden. Deze piketfunctionarissen zijn allen ingezet tijdens de coronacrisis. Zij hebben langdurig onder druk gefunctioneerd en het ziet er naar uit dat dit voorlopig zo zal blijven. Deze functionarissen konden hun verhaal kwijt doordat zij gehoord werden en konden vragen stellen om te zorgen dat zij het werk volhouden in deze uitzonderlijke tijd. Ook voor een crisisfunctionaris is het fijn om af en toe even stoom af te blazen, zelfs als je al vele crises hebt bezworen.

GGD Kennemerland
Psychosociale begeleiding IZB-teams

Door de GGD Kennemerland ben ik benaderd om vier teams van IZB (infectieziektebestrijding) tijdens lunchsessies te begeleiden op het gebied van psychosociale hulp (PSH). Door de coronacrisis is er veel druk op de GGD'en komen te staan en dan met name het deelproces infectieziektebestrijding. In deze onzekere tijden is het belangrijk om stil te staan bij de psychische gezondheid van alle medewerkers. Juist nu, vooraf en tijdens een crisis aandacht hebben voor het mentale welzijn voorkomt reparatiewerk achteraf. Met deze sessies zet ik mijn expertise in om deze medewerkers en teams te ondersteunen bij het laten afvloeien van stress om daarmee overbelasting te voorkomen.

Hogeschool Rotterdam
Congres Geweld tegen hulpverleners

Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben begin februari een congres georganiseerd voor hulpverleners uit verschillende sectoren met als onderwerp ‘Geweld tegen hulpverleners’. Zij wilden hiermee meer aandacht voor dit onderwerp verkrijgen en hulpverleners praktische inzichten geven. PsychElan is benaderd met de vraag of wij workshops wilden verzorgen over mentale veerkracht. Een mooi initiatief waar PsychElan graag haar bijdrage aan levert.

In de workshops zat een gemengde doelgroep van hulpverleners uit de acute incidentbestrijding en zorg. Er is vooral stilgestaan bij de mentale veerkracht van de hulpverlener zelf. Wat kan je vooraf doen om je eigen mentale veerkracht te vergroten om na een ingrijpende gebeurtenis sneller te herstellen of signalen van (langdurige) overbelasting eerder te herkennen? Vragen die de deelnemers aan het denken zetten en aanzetten tot het delen van ervaringen en stellen van vragen over de werking van het brein en verschillende vormen van stress.

Brandweer Midden en West Brabant
Industriële incidentbestrijding

Als reeds opgeleide beroeps- bevelvoerders, manschappen en chauffeur/voertuigbedieners is er kennis over de kerntaken brand, hulpverlening en incidentbestrijding met gevaarlijke stoffen. Maar als er in het verzorgingsgebied industrie aanwezig is, dan wordt er een beroep gedaan op expliciete kennis en expertise over industriële incidentbestrijding. De brandweer van Midden en West Brabant geeft extra aandacht aan dit thema door haar medewerkers een industriële bijscholing aan te bieden.

PsychElan verzorgt drie dagen op rij verschillende realistische casussen over industriële incidentbestrijding voor de brandweer. Wat maakt een incident met industrieel karakter nu extra complex? Wat wordt er naast de basis nog extra aan kennis en vaardigheden van de beroepskracht verwacht? Door de interactieve werkvormen gaan de deelnemers letterlijk zelf aan de slag. Hierbij wordt gewerkt aan de bewustwording in handelen en verbreding in kennis en vaardigheden.

Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA)
Industriële incidentbestrijding

De GBA, is een nieuwe speler in het Westelijk haven- en industriegebied van Amsterdam. Een beroepskazerne met een industrieel specialisme. Industriële incidentbestrijding is een ander vak dan brandbestrijding in stedelijk gebied. Dit vraagt om andere en expliciete expertise over industrie en gevaarlijke stoffen.

In een trainingsreeks van vier dagdelen, zijn reeds opgeleide brandweermensen meegenomen in de principes van industriële incidentbestrijding. Wat zijn omstandigheden waar je extra alert op moet zijn? Aan de hand van realistische incidenten met ondersteuning van helmcamerabeelden werd deze en andere vragen beantwoord. Stap voor stap zijn de (technische) vaardigheden doorlopen om de expertise op dit onderwerp te vergroten. Daarnaast is het thema mentale veerkracht aan bod gekomen in één van de dagdelen. Wat doet het met je als brandweermens om bij bepaalde incidenten betrokken te zijn en hoe kan je je veerkracht vergroten?

Academie voor ambulancezorg
Opleiding ambulanceverpleegkundige (lange tranche)

Als ambulanceverpleegkundige kom je in situaties terecht die stressvol en ingrijpend kunnen zijn. Hoe kan je van te voren de bewustwording vergroten van jouw mentale veerkracht als hulpverlener?

Tijdens de opleiding tot ambulanceverpleegkundige, die gegeven wordt aan de academie voor ambulancezorg, staan twee dagdelen in het teken van mentale veerkracht. Er wordt stilgestaan bij een professionele werkhouding, ook in het licht van mentale veerkracht. Hoe werkt stress en ga je hiermee om? Wanneer is stress nuttig en wanneer moet je opletten? Wat zijn signalen van overbelasting en is de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis niet meer ‘normaal’ maar spreken we over een ‘verstoorde’ verwerking en met welke signalen krijg je dan te maken? Door aandacht te besteden aan onder andere breinhygiëne, zelfzorg en copingflexibiliteit wordt bewustwording gestimuleerd waarbij vooraf prepareren beter is dan achteraf repareren.

Nederlandse Rode Kruis
Landelijke bijeenkomst hoofden Bevolkingszorg en Noodhulpteam

Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat jij zelf en jouw mensen (vrijwilligers) veerkrachtig blijven functioneren tijdens crises en rampen?

Het creëren van bewustzijn over deze thema’s stond centraal. Tijdens een interactieve presentatie werd stilgestaan bij factoren die invloed hebben op je veerkracht. Hoe je signalen kunt herkennen en erkennen en hoe te handelen als er sprake is van een verstoorde verwerking. Met aandacht voor positiviteit en de manier waarop je een constructieve verwerking kunt stimuleren werden direct toepasbare tips en adviezen gegeven.

GHOR Beleidsteam Kennemerland
Veerkrachtige teams

Hoe houdt je een team veerkrachtig, ook als zij worden blootgesteld aan ingrijpende gebeurtenissen?
Daar hebben we tijdens deze workshop over gesproken. We keken naar wat je kunt doen, voor, tijdens en na een crisis. Middels opdrachten, casuïstiek, theorie en samenwerkingsopdrachten werden bewustwording en inzicht gecreëerd. Er werd aandacht besteed aan de rol van leiderschap, het herkennen van signalen van overbelasting, in gesprek gaan met elkaar en de verantwoordelijkheid die je zelf hebt.

Van persoonlijke veerkracht naar de veerkracht van het team. Door stil te staan bij copingstijlen en welke variabelen besluitvorming beïnvloeden. Alles om als team veerkracht te kunnen optreden tijdens crises.

GGD Kennemerland
Themamiddag Psychosociale hulpverlening 

Mentale veerkracht na ingrijpende gebeurtenissen.
De GGD Kennemerland organiseert jaarlijks een themamiddag voor haar psychosociale medewerkers. De ruim vijftig deelnemers werken voor onder andere het Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland, Parnassia Groep, Socius maatschappelijk dienstverleners, Meerwaarde, Kenter Jeugdhulp, Dock en GGZ inGeest.

PsychElan verzorgde voor deze doelgroep een presentatie over te verwachten reacties na een ingrijpende gebeurtenis. Welke reacties voorspelbaar en heel normaal zijn, en wat signalen van overbelasting zijn. Daarbij werd stilgestaan bij de werking van het brein, wat adrenaline en cortisol in ons lijf doen, wat het belang van zelfzorg is en hoe positiviteit en breinhygiëne bijdragen aan een soepel verwerking.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

Alle Officieren van Dienst (OvD) en Algemeen Commandanten (AC) van bevolkingszorg waren uitgenodigd voor de landelijke netwerkdag om kennis en ervaring met elkaar te delen. PsychElan verzorgde tijdens het plenaire deel een presentatie over mentale veerkracht. Met honderd deelnemers was deze dag drukbezocht en ‘uitverkocht’.

Aandacht voor je veerkracht stond centraal in de presentatie. Hoe je als OvD of AC bevolkingszorg aandacht kunt hebben voor je eigen veerkracht, maar ook voor die van de mensen in je omgeving. Onderwerpen als; constructieve verwerking en destructieve verwerking kwamen aanbod, evenals je eigen gemoedstoestand als je besluiten moet nemen. Afgesloten werd met tips over onder andere breinhygiëne en wat je kunt doen om je veerkracht te behouden of te versterken.

Lees het artikel

Veiligheidsregio Zeeland
Brandweer

De brandweer van de veiligheidsregio Zeeland organiseert periodiek vakmanschapsdagen. Alle bevelvoerders en officieren van dienst worden dan bijgeschoold. Wij verzorgde tijdens deze dagen hoorcolleges over mentale veerkracht in relatie tot een terroristische aanslag. We informeerde hen over hoe je veerkracht kunt versterken en behouden en bespraken de mogelijkheden en beperkingen van het brein. Daarnaast werd aandacht besteed aan destructieve en constructieve verwerking na een ingrijpende gebeurtenis. Afsluitend werd stilgestaan bij het belang van sociale steun en werden een aantal praktische tips en adviezen gegeven.

In de middag verzorgde wij workshops lessons learned over een incident waarbij een helikopter neerstortte. Tijdens deze casus stonden we stil bij onder andere beeldvorming, overwegingen, bijzondere risico’s, inzetmethodieken en welke lessen je kunt leren van deze waargebeurde crash.

Brandweer Twente
De werking van het brein voor het GCO-team (Georganiseerde Collegiale Ondersteuning) van brandweer Twente

GCO-team

Voor het GCO-team (Georganiseerde Collegiale Ondersteuning) hebben wij, in het Kamak theater van Hengelo, een masterclass over de werking van het brein verzorgd. Het begrijpen van het eigen brein, het brein van je collega en daardoor als GCO-er maatwerk leveren waren de belangrijkste doelstellingen. Er werd stilgestaan bij de werking van het brein bij stress, welke rol adrenaline en cortisol hebben, wat constructieve en destructieve plasticiteit is en waarom zintuigelijke waarnemingen zoals geuren en geluiden zo’n indruk kunnen maken. Afsluitend is aandacht besteed aan breinhygiëne, mentale lenigheid en het belang van positiviteit.

Lees het artikel

Ambulance Amsterdam
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) van de regio’s Haaglanden, Rotterdam Rijnmond en Amsterdam verzorgen in het kader van een pilot gezamenlijk de opleiding Medium Care Ambulancezorg.

PsychElan verzorgd in dit curriculum het onderdeel mentale veerkracht. Het behouden en versterken van je mentale veerkracht staat daarbij centraal. Hoe doe je dit als je geconfronteerd wordt met ingrijpende gebeurtenissen? Waar heb je zelf invloed op en hoe bereid je je voor op dergelijke omstandigheden? Allemaal vragen die beantwoord worden in deze interactieve les. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het stresszonemodel en verschillende manieren van verwerken. Wat een normale verwerking is en wanneer er sprake is van een verstoorde verwerking. Deze kennis is toepasbaar op de individuele deelnemers, maar wordt zo aangeboden dat de deelnemers ook signalen van hun collega’s leren herkennen. De RAV's laten op deze manier zien dat zij waarde hechten aan een goede mentale basis voor het werk op de ambulance. 

Veiligheidsregio Brabant Noord
Workshop mentale veerkracht voor (hoofd) officieren van dienst (H-OvD) en adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS).

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere; stress, de werking van ons brein, emoties, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, het herkennen van signalen van overbelasting en tips om je eigen veerkracht te versterken.

Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond (AZRR)
Workshop over mentale veerkracht voor chauffeurs en verpleegkundige van de ambulancedienst.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere; stress, de werking van ons brein, emoties, het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, het herkennen van signalen van overbelasting en tips om je eigen veerkracht te versterken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Presentatie over mentale veerkracht voor leden van het multidisciplinaire TCO-team. Het team bestaat uit medewerkers van de ambulancedienst, meldkamer en brandweer.

Bewustwording en beïnvloeding waren hier centrale thema’s. Bewustwording van de principes van mentale veerkracht om deze vervolgens te kunnen beïnvloeden.

De achterliggende gedachte was dat deze psycho-informatie niet alleen nuttig is voor de TCO-leden zelf, maar dat zij deze kennis ook kunnen delen met de collega’s die zij ondersteunen.

Van ’t Klooster & Rebel Advies en training
Zorg voor Mantelzorgers

 Voorlichting over het versterken van mentale veerkracht voor mantelzorgers, 'Zorg voor Mantelzorgers', in opdracht van de gemeente Laren.

 De gemeente Laren is zich er van bewust dat mantelzorgers vaak onder zware druk moet functioneren. In samenwerking met Van ’t Klooster en Rebel Advies en training organiseerde zij een Voorlichting over het versterken van mentale veerkracht voor mantelzorgers. De titel van deze bijeenkomst was: 'Zorg voor Mantelzorgers'. PsychElan verzorgde deze bijeenkomst inhoudelijk. De onderwerpen die besproken werden waren onder andere de principes van zelfzorg en compassion fatigue, maar ook de cirkel van invloed, het stresszonemodel en copingstijlen werden behandeld.  

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Basisopleiding Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
-             Twee keer een driedaagse training voor het TCO-team als co-trainer

Cluster Hoeksewaard
-             Training mentale veerkracht aan alle repressieve medewerkers;
-             Voorlichting mentale veerkracht aan de partners van alle repressieve medewerkers;
-             Bijscholing TCO-team;
-             Persoonlijke begeleiding medewerker.

Bijscholing TCO-team
PsychElan verzorgde de bijscholing van het TCO-team. Tijdens deze bijscholing werd de theorie van gespreksvoering opgefrist, heeft supervisie plaatsgevonden op cases van het afgelopen jaar en is gewerkt met twee trainingsacteurs om de geleerde vaardigheden direct toe te passen.

Lees het artikel

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Directie brandweer
-      Themalezingen mentale veerkracht voor brandweermedewerkers.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Crisiscommunicatie
-     Workshops mentale veerkracht

Voor crisiscommunicatieadviseurs en -medewerkers uit het openbare orde en veiligheid domein zoals gemeenten, politie, Stedin, Alliander en het Alrijne ziekenhuis.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio’s (ATLV)
Adviseur mentale veerkracht

Taken als adviseur mentale veerkracht:

 • Bijdragen aan de herziening van diverse leergangen brandweeronderwijs op het gebied van mentale veerkracht.
 • Het (mede) ontwikkelen en verzorgen van bijscholingen, workshops, trainingen en lezingen voor veiligheidsregio’s en partners.
 • Het bijdragen aan netwerk op het gebied van mentale veerkracht met o.a. TNO, de Nederlandse defensieacademie en de politieacademie.
 • Mede ontwikkelen van les- en leerstof over mentale veerkracht zoals ELO's.
 • Het bezoeken van (internationale) seminars en congressen.

Workshop teamontwikkeling voor ambtenaren Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

GHOR-Academie (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio)

 • Bijscholingen voor officieren van dienst geneeskundig (OvD-G) en Algemeen Commandanten Geneeskundige Zorg (ACGZ) over mentale veerkracht in relatie tot terrorisme gevolg bestrijding (TGB);
 • Ontwikkeling bijscholingen voor algemeen commandant geneeskundig (ACGZ) over mentale veerkracht
  in relatie tot terrorisme gevolg bestrijding (TGB);
 • Ontwikkeling e-learning terrorisme gevolgbestrijding (TGB) voor ambulancepersoneel;
 • Het mede ontwikkelen van praktijkscenario's en het bieden van tegenspel als OvD-B bij de opleiding tot OvD-G;
 • Samen met Arq Impact organiseren van seminar voor PsychoSociale Hulpverleners (PSH-coördinatoren).
Lees het artikel

Uitvaarverzorging Moree
Workshop mentale veerkracht voor uitvaartmedewerkers

Als medewerker van een uitvaartonderneming wordt je geconfronteerd met emotionele en ingrijpende gebeurtenissen. Hoe je daar mee om kunt gaan, hoe je daar op voorbereid en wat je kunt doen om gezond te herstellen hebben we behandeld in een workshop. Daarbij kwamen onderwerpen als veerkracht, de werking van ons brein, stress en emoties en copingflexibiliteit aan bod. De workshop werd afgesloten met tips en adviezen om je veerkracht te behouden en te versterken.

Gooise Praktijkschool
Lezingen over traumaverwerking voor docenten in het voortgezet onderwijs die dagelijks te maken hebben met jongeren met een vluchtelingenachtergrond of die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Er is aandacht besteed aan wat een trauma is, hoe een normale verwerking plaatsvindt en wat signalen van een verstoorde verwerking zijn. Het belang van cultuur en religie stond daarbij centraal.

Iemand die veilig gehecht is reageert anders dan iemand die onveilig gehecht is. We besteedde aandacht aan deze verschillen in relatie tot gedragingen op latere leeftijd. De lezingen werden afgesloten met het benadrukken van het belang van sociale steun en tips om het handelingsperspectief van de docenten te vergroten.

Maatwerk als een goed zittend pak

Wist u dat PsychElan ook maatwerk levert?
Bel ons gerust voor een afspraak

© Grafisch Goed Geregeld | 2020